Back to All Events

Oppstartsmøte for Innlandet Bolig- og byplanforening

Program:
- Hva er Norsk Bolig- og Byplanforening?
- Historien: Tidligere aktivitet i Innlandet Bolig- og Byplanforening
- Drift av en lokalforening: Oslo BOBY - Hvem er de og hvordan arbeider de?
- Diskusjon i plenum: Hva skal foreningen hete? BOBY Innlandet eller BOBY Hamarregionen?
- Diskusjon i plenum: Hva skal visjonene og målene til lokalforeningen vår være?
- Hvordan bli med i styret?
- Valgkomite og generalforsamling

Er du engasjert i bolig- og byutvikling, og vil delta i (gjen)oppstarten av lokalforeningen Norsk-bolig og byplanforening (BOBY) Innlandet? Vil du være med og skape en faglig arena og møteplass på tvers av fagfeltene, sammen med andre planleggere, landskapsarkitekter, arkitekter, politikere, boligutviklere og andre som jobber med samfunnsutvikling i innlandet?

Det nye styret i BOBY Innlandet kan bli en fasilitator for debatter, kunnskapsdeling, lokal nettverksbygging på tvers av arbeidsplasser, faglig utveksling nasjonalt og internasjonalt og øke interessen for bolig- og byutvikling. Bylab Hamar er en av arenaene der det kan utfolde seg, en nøytral arena og møteplass på tvers, som har blitt et sentralt møtepunkt for mange engasjerte stemmer. Flere enkeltprosjekter blir debattert, men den har også skapt et mulighetsrom for flere faglige og overordnede diskusjoner. Disse kan gi rom for flere perspektiver på utviklingsdebattene i Innlandet.

Vi trenger intitiativrike, driftige, engasjerte mennesker som vil være med i styret som setter agendaen for de gode faglige diskusjonene. Det blir en ny gruppe på tvers av fagretningene i innlandet, et sosialt og faglig fellesskap med overlappende interesser.

Kom på oppstartsmøte, bli med og diskuter hva vi kan få til med lokalavdelingen BOBY Innlandet! Vi får besøk av leder i Oslo BOBY, Sigrid Engelstad, som vil fortelle mer om hvordan de opererer lokalforeningen i Oslo og hva de har oppnådd. Møtet blir holdt av to lokale medlemmer av BOBYs arbeidsutvalg: Tone Wabakken fra arealplanavdelingen i Hamar Kommune, og Julie Grindborg fra Asplan Viak Hamar.

Vi håper å se mange av dere på møtet!Hva er Norsk Bolig- og byplanforening?

Norsk BOBY er en ideell og partiuavhengig organisasjon for alle som er engasjert og interessert i samfunnsplanlegging. Foreningen er landsdekkende og har rundt 750 medlemmer. Medlemmene er planleggere, politikere, utbyggere, beboere og andre med interesse for samfunnsplanlegging.

«Norsk BOBY skal arbeide for en bedre samfunnsplanlegging og øke forståelsen for at planlegging er viktig. Vi tar samfunnsplanleggingens mål, arbeidsmetoder og resultater opp til debatt ved å satse på bredt tverrfaglig arbeid, uavhengig av politiske motsetninger og profesjonsgrenser. Vi skal være et korrektiv og en inspirasjonskilde i norsk samfunnsplanlegging. Foreningens interessefelt skal dekke alle områder og sektorer av samfunnsplanleggingen, fra boligbebyggelse og boligmiljø, via generell by- og tettstedsplanlegging, til utbyggingsmønster, arealdisponering og økonomi i kommuner og fylker.»

https://boby.no/