Medvirkning i bylab

En arena for å skape god by sammen

 
 

Hva er medvirkning?

For at flere skal være med på samtalen om hvordan vi gjør Hamar til en bedre by, brukes Bylaben som en arena for medvirkning. Medvirkning skal være en del av alle planprosesser etter plan- og bygningsloven, men kan gjøres på mange måter. I tillegg til at allmennheten skal ha mulighet til å delta, skal alle relevante parter også involveres. “Hovedmålet for planleggingen er å utvikle et samfunn som ivaretar viktige fellesverdier og gode levekår for alle grupper,” (Veileder for medvirkning i planlegging fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2014.)

Medvirkning kan bestå av alt fra informasjon om planleggingsprosesser til at innbyggerne selv med på utformingen av planene. Den vanligste måten å kategorisere de ulike formene for deltakelse ble utformet av Sherry Arnstein i 1969. Hun illustrerer de ulike formene som en stige hvor deltakerne har ulike grader av påvirkningskraft.

P9260177.jpg
Participation ladder.jpg
 
 
bylab_hamar-72.jpg
 
 
39142947_220849871926030_5151404996255809536_o.jpg

HVORDAN JOBBER VI Med medvirkning I BYLAB?

I tillegg til at du finner informasjon om utviklingsprosjekter i Bylaben, arrangeres det ofte åpne møter, temadager og workshoper hvor innbyggere og relevante parter inviteres til å delta i planleggingen. Bylaben skal informere innbyggerne, inkludere nabolag, organisasjoner, næringsaktører, fagmiljøer og enkeltpersoner, og skape et fagmiljø rundt byutvikling. Slik skal Bylaben bidra til en utvikling mot en mer bærekraftig, innovasjonsdrevet og inkluderende by - på innbyggernes premisser.

 
 

Aktiviteter

 
 

OPPGRADERING AV ØSTRE TORG

Høsten 2018 startet planleggingen av det nye Østre torg, og arkitektene i Lala Tøyen fikk jobben med å tegne forslaget til oppgradering av torget. Før selve planleggingen startet, fikk innbyggerne muligheten til å være med på å legge premissene for prosjektet. Det hele ble sparket i gang med en kick-off på torget med aktiviteter for små og store. Arkitektene var tilstede for å snakke med innbyggerne om hva de ønsket seg fra det nye torget.

Selv om alle innbyggere ble invitert til å delta, ble det utover høsten lagt opp til at byens unge skulle involveres spesielt. Ungdoms- og videregående skoler ble invitert til Bylab for å snakke sammen med arkitektene i Lala Tøyen om torget. Elevene fikk også lage sine egne forslag til hvordan torget skal se ut.

 
 

NY SENTRUMSPLAN

I løpet av vinteren og våren 2019 har Hamar kommune jobbet med medvirkning i forkant av den nye sentrumsplanen for Hamar. Komitéen som jobber med planen inviterte til åpne møter i Bylab om fire hovedtemaer som handler om sentrum. Her fikk innbyggerne og komitéen faglig påfyll fra eksterne foredragsholdere, og diskuterte sammen hvordan Hamar sentrum bør utvikles. For å involvere flere ble det i  tillegg til temamøtene testet ut å spørre innbyggerne om hvordan de bruker byen ved hjelp av nettundersøkelser med kart.

 
 

BANE NOR

Bane NOR holder på med planlegging av nytt dobbeltspor for jernbane gjennom Hamar, og har med jevne mellomrom siden sommeren 2018 hatt medvirkningsdager i Bylab. I tillegg til faglige innlegg om jernbaneplanlegging og byutvikling, har de som er ansvarlige for planleggingen vært tilgjengelige for spørsmål og innspill. En utstilling med informasjon om jernbanesaken i Bylaben har også gjort det lettere for innbyggere å få oversikt over prosessen undervegs. Det har blitt jobbet spesielt med å engasjere ungdom og ungdomsorganisasjoner gjennom egne arrangementer i Bylab.

 
 

BYPRAT

Byprat er et uformelt arrangement der viktige personer for Hamars utvikling blir invitert til å ta en kaffekopp med innbyggerne i sofaen på Bylaben. Her får man muligheten til å spørre både politikere eller sentrale personer i kommunen om det man måtte lure på. I tillegg til at de som styrer utviklingen av Hamar får gode innspill fra innbyggerne, kan man også høre mer om hva de jobber med.

 

 

FØLG MED PÅ HVA SOM SKJER

 

Det arrangeres også mye annet rundt medvirkning i Bylaben, både fra kommunen, eksterne aktører og innbyggere. Følg med på arrangementer for å få med deg hva som skjer videre!